CAP LIFE LAT
Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā (CAP LIFE LAT) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) veidots LIFE programmas projekts.
CAP LIFE LAT projekta mērķis ir veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem. 
Mērķa sasniegšanai izveidota LIFE atbalsta vienība, kurā interesenti var saņemt konsultācijas un ieteikumus no pieredzējušiem ekspertiem. Projekta ietvaros tiek rīkotas arī regulāras LIFE projektu pieteicēju un realizētāju mācības, izstrādāta mentoringa programma un  organizētā īpaša konsultatīvā padome efektīvākai mērķa sasniegšanai.
Projekta ietvaros pieredzējuši eksperti sniedz atbalstu LIFE projektu pieteicējiem un realizētājiem. Interesenti katru darba dienu var saņemt konsultācijas un ieteikumus. Tiek rīkotas arī regulāras LIFE projektu pieteicēju un realizētāju mācības, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumi gan vietējā, gan Baltijas mērogā. 
LIFE atbalsta vienība nodrošina arī LIFE dokumentācijas un vadlīniju tulkošanu.
 
CAP LIFE LAT projekta stratēģiskā vīzija:
  • Iesniegumu skaita pieaugums;
  • Apstiprināto projektu skaita pieaugums.
 
Projektā plānotie rezultāti:
  • Pieaudzis sabiedrības informētības līmenis par LIFE programmas iespējām;
  • Parādījušies iesniedzēji, kas līdz šim nav īstenojuši LIFE projektus – pašvaldības, uzņēmumi, zinātniskās institūcijas un citas organizācijas;
  • Par 10% palielinājies iesniegto pieteikumu skaits;
  • Par 10% palielinājies atbalstīto pieteikumu skaits;
  • Izveidota darboties spējīga un kompetenta LIFE Atbalsta vienība.
 
CAP LIFE LAT projekta norises laiks ir no 2016.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.
 

 

Projekta statuss
Nosaukums
Statuss
A.1: LIFE ieviešanas Latvijā pilnveidošana
Tiek īstenots

Aktivitāte ir vērsta uz konceptuālajām nepilnībām LIFE programmas īstenošanā Latvijā. Aktivitātes rezultātā sagaidāma izpratnes paaugstināšanās par LIFE programmas vispārīgajiem mērķiem. Tiks izvērtētas vājās vietas, piemēram, politikas nepilnības, noteiktas finansēšanas prioritātes, veikta izdevumu un ieguvumu analīze utt.

2017.gadā veikti vairāki pētījumi:

- Vides un klimata politikas ieviešanas prioritāšu  izvērtējums EK LIFE finansējuma piesaistei

- Pieejamo finansējuma avotu salīdzinājums dabas, vides un klimata politikas ieviešanai Latvijā

- Latvijas iedzīvotāju aptauja par LIFE programmu, dabas aizsardzību un vides jautājumiem

- Līdz šim iesniegto Vides Pārvaldības un informācijas projektu analīze

- Inovāciju potenciāls Latvijā LIFE apakšprogrammas Vide un resursefektivitāte kontekstā

Sagatavots izmaksu efektivitātes analīzes modelis LIFE projektiem Latvijā

Paredzēts izstrādāt sākotnējo ziņojumu, apkopojot visu veikto pētījumu rezultātus, lai izstrādātu tālākus stratēģiskos plānus LIFE programmas ieviešanas pilnveidošanai.

A.2: LIFE programmas prioritāšu noteikšana
Tiek īstenots
A.3: Kapacitātes celšana jaunajām LIFE iespējām
Tiek īstenots

Aktivitātes ietvaros tiks analizētas jauno LIFE finanšu instrumentu (piemēram, integrētie projekti) iespējas Latvijā, veicinot pieteikšanos uz tiem 2018.gadā un pēc tam.

A.4: Nacionālās likumdošanas pielāgošana LIFE īstenošanas atbalstam
Tiek īstenots

Aktivitātes ietvaros tiek analizēti spēkā esošie nacionālā līdzfinansējuma  nosacījumi, kā rezultātā plānots sagatavot priekšlikumus nosacījumu uzlabošanai, lai tie veicinātu LIFE programmas ieviešanu Latvijā.

2016.gadā modificēti nacionālā finansējuma līguma nosacījumi un apkopotas projektu konkursa nolikuma nepilnības.

2017.gadā veikta esošo nosacījumu izvērtēšana, izstrādājot jaunu konkursa nolikumu ar modificētiem nosacījumiem. Nacionālā finansējuma konkurss izsludināts agrāk, lai maksimāli savlaicīgi projektu pieteicēji uzzinātu rezultātus.

2018.gadā plānots izstrādāt priekšlikumus uzlabotam regulējumam jaunajam plānošanas periodam, ņemot vērā jaunās Daudzgadu darba programmas nosacījumus un iepriekšējo pieredzi.

A.5: LIFE atbalsta vienības izveidošana
Tiek īstenots

LIFE atbalsta vienība kā Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas struktūrvienība izveidota 2016.gada 1.aprīlī un pilnā – 4 cilvēku (vadītājs, 2 eksperti, komunikāciju speciālists) nokomplektēta 2016.gada maijā. LIFE atbalsta vienības galvenais mērķis ir veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem.

2016.gadā LIFE atbalsta vienības darbinieki ir konsultējuši aptuveni 100 cilvēkus/organizācijas (telefoniski, e-pastā, klātienē) – potenciālos LIFE projektu iesniedzējus, noorganizējuši 5 informatīvus seminārus ne tikai Rīgā, bet arī reģionos, noorganizējuši Latvijas LIFE projektu un Baltijas LIFE projektu tikšanos, kā arī piedalījušies pieredzes apmaiņas pasākumos ar citām ES dalībvalstīm un nodrošinājuši citu projekta aktivitāšu īstenošanu.

2017.gadā LIFE atbalsta vienība turpina aktīvu darbu pie projekta aktivitāšu ieviešanas.

LIFE atbalsta vienība

A.6: Semināru un apmācību programma
Tiek īstenots

Aktivitātes ietvaros plānots noorganizēt vismaz 40 seminārus/apmācības par dažādām tēmām, lai celtu visu iesaistīto pušu kapacitātes celšanos (potenciālie un esošie LIFE projektu iesniedzēji un ieviesēji, LIFE atbalsta vienība, VARAM atbildīgie darbinieki), kā arī izveidot mentoru programmu.

2016.gadā noorganizētas apmācības LIFE atbalsta vienībai, kā arī projektu iesniedzējiem – projektu rakstītāju seminārs. Septembrī nozīmēti 10 mentori – pieredzējuši, ar LIFE programmu saistīti cilvēki, kas palīdzēs LIFE atbalsta vienībai sniegt konsultācijas jaunajiem projektu iesniedzējiem.

2017.gadā notikušas apmācības LIFE atbalsta vienībai par finanšu un administratīvajiem jautājumiem, kā arī plānoti vairāki semināri potenciālajiem un esošajiem LIFE projektu iesniedzējiem un ieviesējiem par dažādām tēmām, t.sk., seminārs projektu rakstītājiem. 

Apmācību vajadzību izvērtējums

Projektu rakstītāju seminārs

LIFE programmas mentori

A.7: LIFE Konsultatīvā padome
Tiek īstenots

LIFE Konsultatīvās padomes mērķis ir sniegt informatīvu atbalstu LIFE atbalsta vienībai, lai uzlabotu LIFE programmas projektu kvalitāti Latvijā iesniegšanas un īstenošanas stadijās.

2016.gada 29.aprīlī apstiprināta LIFE Konsultatīvā padome, kuras sastāvā ir pieredzējuši LIFE projektu īstenotāji no dažādām organizācijām (valsts iestādes, NVO, universitātes u.c.). 2016.gadā LIFE Konsultatīvā padome sanāca uz 2 sanāksmēm klātienē, kā arī vairākkārt konsultēja LIFE atbalsta vienību neklātienē.

2017.gadā LIFE Konsultatīvā padome sanākusi kopā trīs reizes; arī 2018. gadā plānotas vismas trīs sanāksmes.

LIFE Konsultatīvās padomes sastāvs

A.8: Tehniskais atbalsts valodas barjeras risināšanai
Tiek īstenots

Aktivitāte vērsta uz valodas barjeru risināšanu, ņemot vērā, ka visas LIFE programmas vadlīnijas pieejamas angļu valodā.

2016.gadā no angļu uz latviešu valodu pārtulkotas visu apakšprogrammu vadlīnijas, līguma nosacījumi, finanšu un administratīvās vadlīnijas un vērtēšanas vadlīnijas.

2017.gadā pēc jaunā uzsaukuma tulkotie dokumenti tika papildināti ar izmaiņām.

LIFE programmas vadlīnijas latviešu valodā

A.9: Pieredzes apmaiņa par LIFE projektu iesniegumiem un ieviešanu
Tiek īstenots

Aktivitāte vērsta uz labākās prakses pārņemšanu no citām valstīm un projektiem, kas palīdzētu Latvijas projektiem vieglāk atrast partnerus, nodrošināt pieredzes apmaiņu un atbilstību ES prioritātēm.

2016.gadā veiksmīgi noorganizēta Latvijā notiekošo projektu tikšanās un Baltijas valstu projektu tikšanās.

2017.gadā LIFE Atbalsta vienības darbinieki piedalījās vienā platformas sanāksmē Igaunijā par ekosistēmu pakalpojumiem, kā arī LVAFA pārstāvis piedalījās tīklošanas pasākumā Bulgārijā, kas organizēts par godu LIFE programmas 25 gadu jubilejas svinībām. Maijā tika organizēts iesaistīto pušu mācību brauciens uz Slovēniju, kura ietvaros 8 potenciālie projektu iesniedzēji kopā ar vienu LIFE atbalsta vienības darbinieku apmeklēja starptautisku konferenci, kas veltīta LIFE programmas 25 gadu jubilejai, kā arī ieguva jaunus kontaktus, papildus informāciju par programmu un piedalījās pieredzes apmaiņā.

2017.gada 3.ceturksnī plānotas otrās projektu tikšanās gan Latvijas, gan Baltijas līmenī.

Latvijas projektu tikšanās 2016

Baltijas projektu tikšanās 2016

Pieredzes apmaiņa Slovēnijā - atskats

LIFE Ekosistēmu pakalpojumu platformas tikšanās Tallinā, Igaunijā

A.10: Pieredzes apmaiņa par LIFE programmas ieviešanu un kapacitātes celšanu
Tiek īstenots

Aktivitāte vērsta uz labākās prakses pārņemšanu no citām ES valstīm par LIFE programmas ieviešanu un kapacitātes celšanu. Aktivitātes ietvaros plānoti pieredzes apmaiņas braucieni uz citām dalībvalstīm, kur sekmīgi tiek ieviesta LIFE programma, piedalīšanās Eiropas Komisijas rīkotajos apmācību pasākumos, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni uz citām dalībvalstīm, kur arī tiek īstenoti kapacitātes celšanas projekti.

2016.gadā projekta darbinieki piedalījās divos Eiropas Komisijas rīkotajos pasākumos Beļģijā, Briselē, kā arī piedalījās kapacitātes projektu sanāksmē Ungārijā, iegūstot vērtīgu pieredzi un zināšanas no citu valstu pārstāvjiem.

2017.gadā projekta darbinieki piedalījās Eiropas Komisijas rīkotajās mācībās un 2017.gada uzsaukuma informatīvajā pasākumā Briselē. 2017.gadā 29.-30.jūnijā Rīgā tika noorganizēta LIFE Nacionālo kontaktpunktu neformālā tikšanās, kuras laikā notika diskusijas par nākamās Daudzgadu darba programmas (2018-2020) detaļām.

Nacionālo kontaktpunktu tikšanās – atskats

B.1: Projekta ietekmes novērtēšana caur iesniegumiem
Tiek īstenots

Aktivitātes ietvaros plānots novērtēt kapacitātes projekta ietekmi, vērtējot projektu iesniegumu un īstenoto LIFE programmas projektu efektivitāti.

2016.gadā tika apkopoti potenciālie un iesniegtie projektu pieteikumi sākot no koncepciju iesniegšanas, vērtējot to sasniegumus un tālāko virzību.

2017.gada pieteikumi tiek apkopoti un izvērtēta to tālākā virzība.

2017.gadā notiek darbs pie rīku izstrādes projektu pašnovērtējuma veikšanai, projektu izmaksu-efektivitātes novērtēšanai un rīks, kas palīdzēs noteikt, cik liela finansējuma daļa no projekta budžeta atgriežas valsts budžetā.

B.2: Projekta panākumu pašnovērtējums
Tiek īstenots

Aktivitātes ietvaros katru gadu tiek veikts projekta pašnovērtējums, analizējot projekta ieviešanu un tā ietekmi, kā arī izvirzīto indikatoru sasniegšanu. 

Novērtējums par CAP LIFE LAT projektā sasniegto 2016. gadā

C.1: LIFE programmas popularizēšana Latvijā
Tiek īstenots

Aktivitātes mērķis ir popularizēt LIFE programmu Latvijā gan sabiedrībai kopumā, gan potenciālajiem projektu pieteicējiem un ieviesējiem.

2016.gadā izstrādāts LIFE programmas Latvijā komunikāciju plāns, organizēta LIFE Info diena, izveidoti 4 video klipi par LIFE programmas iespējām, popularizēta LIFE programma drukātajos un interneta medijos, kā arī izdots buklets un noorganizēts pasākums “LIFE 15 gadi Latvijā”.

2017.gadā plānots turpināt komunikācijas plāna īstenošanu, aktīvi popularizējot LIFE programmu caur dažādiem kanāliem un dažādām mērķgrupām.

2017.gadā veikta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju viedokli par klimata pārmaiņām, dažādiem vides jautājumiem un programmas LIFE atpazīstamību, lai novērtētu, kādos virzienos attīstīt komunikāciju aktivitātes.

LIFE buklets

LIFE programmas informatīvais seminārs Jelgavā

LIFE programmas informatīvais seminārs Liepājā

 
 
 

 

C.2: Projektu rezultātu izmantošanas veicināšana
Tiek īstenots

Aktivitātes mērķis ir veicināt LIFE projektu rezultātu izplatību Latvijā, analizējot šobrīd vājās vietas un sasniegumus un piedāvājot palīginstrumentus rezultātu izplatīšanā.

2016.gadā aktivitātes ietvaros izveidots apkopojums par LIFE programmas projektu sasniegumiem un panākumiem gada griezumā.

2017.- 2018. gadā plānots izstrādāt vairākus palīginstrumentus projektu rezultātu izplatīšanai, piemēram, Laymans atskaites veidlapu, pēc-LIFE plānus utt. 

Atskats uz LIFE programmas paveikto 2016.gadā Latvijā

C.3: Balva “Labākais LIFE projekts”
Tiek īstenots

Aktivitātes mērķis ir veicināt LIFE programmas atpazīstamību un popularitāti, kā arī veicināt piederības sajūtu programmai LIFE projektu īstenotājiem, reizi 2 gados pasniedzot labākā LIFE projekta Latvijā balvu.

2016.gadā pasākuma “LIFE 15 gadi Latvijā” ietvaros tika pasniegtas pirmās labāko projektu balvas 5 kategorijās. Nākamā balvu pasniegšanas ceremonija paredzēta 2018.gadā.

C.4: LIFE Latvijas mājas lapa
Tiek īstenots

Aktivitāte ir vērsta uz LIFE programmas popularizēšanu un tās mērķis ir apvienot viegli uztveramā veidā visu informāciju par LIFE programmu Latvijā, kā arī kapacitātes projekta un citu Latvijas LIFE projektu aktivitātēm.

2016.gada nogalē izveidota LIFE programmas mājas lapa www.lifeprogramma.lv, kura regulāri tiek papildināta ar aktuālo informāciju.

2017.gadā regulāri notiek mājas lapas papildināšana, funkcionalitātes uzlabošana un regulāra informācijas aktualizēšana.

D.1: Projekta vadība
Tiek īstenots

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt sekmīgu projekta ieviešanu saskaņā ar plānu.

2016.gadā izveidota projekta vadības grupa, kas kopīgi nodrošina projekta aktivitāšu ieviešanu, finanšu vadību un atskaitīšanos.

D.2: Uzraudzības grupa
Tiek īstenots

Projekta uzraudzības grupas mērķis ir uzraudzīt projekta ieviešanas gaitu. Uzraudzības grupa izveidota 2016.gadā un tās sastāvā ir VARAM vadības pārstāvji, departamentu vadītāji, kā arī nevalstisko organizāciju, kas saistītas ar LIFE programmu, pārstāvji. Uzraudzības grupas sanāksmes notiek divas reizes gadā.

LIFE Uzraudzības/vadības grupas sastāvs.

Projekta numurs:
LIFE14 CAP/LV/000002

Projekta nosaukums:
Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā

Kontakti:
Jānis Vēbers
E-pasts: janis.vebers@lvafa.gov.lv
Mob.tel: 28665583

Mājas lapa:
www.lifeprogramma.lv

Kapacitātes projekta pasākumi
Latvijas LIFE balva 2018
22
nov
Grass LIFE "Dabas sarunas"
20
oct
Baltijas valstu LIFE projektu tīklošanas pasākums
20
sep
GrassLIFE komunikācijas kampaņas atklāšana
18
sep
Kapacitātes projekts
06
nov
Trīs LIFE projektu koncepcijas no Latvijas tiek otrajā kārtā Vides apakšprogrammā
Oktobra beigās Eiropas Komisijā (turpmāk – EK) noslēdzās iesniegto koncepciju izvērtēšana Vides apakšprogrammā, kā rezultātā trīs projektu idejas no Latvijas tiek virzītas tālāk pilnu projektu pieteikumu iesniegšanai.
31
oct
LIFE BALVA 2018
2018.gada 22.novemrī notiks svinīgs pasākums LIFE programmas sekmīgāko Latvijas projektu godināšani – “LIFE BALVA 2018”.
25
sep
Šogad Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējumam iesniegti 22 pieteikumi no Latvijas
Septembrī noslēgusies 2018. gada pieteikšanās Eiropas Komisijas (EK) finansējuma konkursā vides un klimata aizsardzības projektu realizēšanai.
Visi jaunumi
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi

 

Pirms uzsākt lifeprogramma.lv mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (LIFE14 CAP/LV/000002), turpmāk - CAP LIFE LAT, darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par EK LIFE programmu un EK LIFE programmas atbalstītajiem projektiem Latvijā.

1. Mājas lapā iekļautās informācijas raksturs

CAP LIFE LAT ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

CAP LIFE LAT negarantē, ka Mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no EK dokumentiem.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

2. Atbildība

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Mājas lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

3. Saites uz citām mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites

4. Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa ir CAP LIFE LAT īpašums. CAP LIFE LAT ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.

Jebkuras Mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā izvietoto logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar CAP LIFE LAT iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

5. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Mājas lapas lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

 

 

 

Privātums

Mājas lapas īpašnieks un uzturētājs ir CAP LIFE LAT. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz CAP LIFE LAT mājas lapu ir obligāta.

 

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

Mājas lapā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru saturu CAP LIFE LAT nekontrolē un par kurām nevar uzņemties atbildību.

CAP LIFE LAT respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat CAP LIFE LAT tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību, ja radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju.

 

Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt uz e-pasta adresi: life@lvafa.gov.lv

Moduļa izmantošana