CAP LIFE LAT
Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā (CAP LIFE LAT) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) veidots LIFE programmas projekts.
CAP LIFE LAT projekta mērķis ir veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem. 
Mērķa sasniegšanai izveidota LIFE atbalsta vienība, kurā interesenti var saņemt konsultācijas un ieteikumus no pieredzējušiem ekspertiem. Projekta ietvaros tiek rīkotas arī regulāras LIFE projektu pieteicēju un realizētāju mācības, izstrādāta mentoringa programma un  organizētā īpaša konsultatīvā padome efektīvākai mērķa sasniegšanai.
Projekta ietvaros pieredzējuši eksperti sniedz atbalstu LIFE projektu pieteicējiem un realizētājiem. Interesenti katru darba dienu var saņemt konsultācijas un ieteikumus. Tiek rīkotas arī regulāras LIFE projektu pieteicēju un realizētāju mācības, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumi gan vietējā, gan Baltijas mērogā. 
LIFE atbalsta vienība nodrošina arī LIFE dokumentācijas un vadlīniju tulkošanu.
 
CAP LIFE LAT projekta stratēģiskā vīzija:
  • Iesniegumu skaita pieaugums;
  • Apstiprināto projektu skaita pieaugums.
 
Projektā plānotie rezultāti:
  • Pieaudzis sabiedrības informētības līmenis par LIFE programmas iespējām;
  • Parādījušies iesniedzēji, kas līdz šim nav īstenojuši LIFE projektus – pašvaldības, uzņēmumi, zinātniskās institūcijas un citas organizācijas;
  • Par 10% palielinājies iesniegto pieteikumu skaits;
  • Par 10% palielinājies atbalstīto pieteikumu skaits;
  • Izveidota darboties spējīga un kompetenta LIFE Atbalsta vienība.
 
CAP LIFE LAT projekta norises laiks ir no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim.
 

 

Projekta statuss
Nosaukums
Statuss
A.1: LIFE ieviešanas Latvijā pilnveidošana
Tiek īstenots

Aktivitāte ir vērsta uz konceptuālajām nepilnībām LIFE programmas īstenošanā Latvijā. Aktivitātes rezultātā sagaidāma izpratnes paaugstināšanās par LIFE programmas vispārīgajiem mērķiem. Tiks izvērtētas vājās vietas, piemēram, politikas nepilnības, noteiktas finansēšanas prioritātes, veikta izdevumu un ieguvumu analīze utt.

2017.gadā veikti vairāki pētījumi:

- Vides un klimata politikas ieviešanas prioritāšu  izvērtējums EK LIFE finansējuma piesaistei

- Pieejamo finansējuma avotu salīdzinājums dabas, vides un klimata politikas ieviešanai Latvijā

- Latvijas iedzīvotāju aptauja par LIFE programmu, dabas aizsardzību un vides jautājumiem

- Līdz šim iesniegto Vides Pārvaldības un informācijas projektu analīze

- Inovāciju potenciāls Latvijā LIFE apakšprogrammas Vide un resursefektivitāte kontekstā

Izstrādāts sākotnējais ziņojums, apkopojot visu veikto pētījumu rezultātus, lai izstrādātu tālākus stratēģiskos plānus LIFE programmas ieviešanas pilnveidošanai, kā arī sagatavots izmaksu efektivitātes analīzes modelis LIFE projektiem Latvijā.

2018. un 2019.gadā aktivitātes ietvaros izstrādātie dokumenti tiek regulāri izvērtēti, lai tie būtu aktuāli un izmantojumi LIFE atbalsta vienības ikdienas darbā.

A.2: LIFE programmas prioritāšu noteikšana
Tiek īstenots

Aktivitātes ietvaros, izvērtējot iepriekšējā gadā iesniegtos pieteikumus, tiek veikta analīze par pieļautajām kļūdām un veiksmes stāstiem, kā rezultātā tiks noteiktas prioritātes un ieteikumi nākamajiem uzsaukumiem.

Apkopojums par gūtajām atziņām un kļūdām 2015. gada LIFE programmas uzsaukumā iesniegtajiem projektu pieteikumiem – kas jāņem vērā iesniedzot LIFE projektu

Apkopojums par gūtajām atziņām un kļūdām 2016. gada LIFE programmas uzsaukumā iesniegtajiem projektu pieteikumiem – kas jāņem vērā iesniedzot LIFE projektu

Apkopojums par gūtajām atziņām un kļūdām 2017. gada LIFE programmas uzsaukumā iesniegtajiem projektu pieteikumiem – kas jāņem vērā iesniedzot LIFE projektu

Apkopojums par gūtajām atziņām un kļūdām 2018. gada LIFE programmas uzsaukumā iesniegtajiem projektu pieteikumiem – kas jāņem vērā iesniedzot LIFE projektu

2017.gadā izstrādāts ‘Annual working paper’ jeb ‘Ikgadējais darba dokuments’ ar mērķi sniegt projektu iesniedzējiem pārskatāmu materiālu, kas ļautu izvēlēties atbilstošāko projekta tēmu un atvieglotu Latvijas un ES līmeņa politikas prioritāšu salīdzināšanu. Dokumenta aktualitāte tiek pārskatīta reizi gadā.

Ikgadējais darba dokuments 2017

Ikgadējais darba dokuments 2018

Ikgadējais darba dokuments 2019

Ikgadējais darba dokuments 2020

A.3: Kapacitātes celšana jaunajām LIFE iespējām
Tiek īstenots

Aktivitātē tiek analizētas jauno LIFE finanšu instrumentu (piemēram, integrētie projekti) iespējas Latvijā, veicinot pieteikšanos uz tiem 2018.gadā un pēc tam.

2018.gadā organizēts seminārs iesaistītajām pusēm ar dažādu līmeņu ekspertu un dažādu institūciju pārstāvju dalību, kā rezultātā tika iesniegta sekmīga integrētā projekta koncepcija Eiropas Komisijā. 2019. gadā tika iesniegts pilns projekta pieteikums.

2018.gadā veikts pētījums un izstrādātas rekomendācijas par integrētajiem projektiem klimata jomā. Eiropas Komisijai iesniegta integrētā projekta koncepcija par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām veicināšanu pilsētās; iesniegts arī pilns projekta pieteikums. Šobrīd pieteikums tiek pilnveidots iesniegšanai kādā no nākamajiem uzsaukumiem.

2019.gadā uzsākts konsultāciju process dabas integrētā projekta koncepcijas gatavošanai, kā rezultātā Eiropas Komisijai iesniegts tehniskās palīdzības projekts un LIFE – Daba integrētā projekta koncepcija. Tāpat veicināta vispārējā VARAM kapacitāte, organizētas tikšanās ar VARAM atbildīgajiem departamentiem un nodrošināta kapacitātes celšana konsultācijās ar citiem Eiropas integrētajiem projektiem.

2019.gadā veikta divu LIFE programmas un Eiropas Investīciju bankas kopīgo finanšu instrumentu – Dabas kapitāla finansēšanas mehānisma (NCFF) un Energoefektivitātes privātā finansējuma instrumenta (PF4EE) – izpēte, sniedzot priekšlikumus finanšu instrumenta plašākai izmantošanai Latvijā.

LIFE Programmas Finanšu Mehānismu Izpēte (Dabas kapitāla finansēšanas mehānisms)

LIFE Programmas Finanšu Mehānismu Izpēte (Energoefektivitātes privātā finansējuma instruments)

A.4: Nacionālās likumdošanas pielāgošana LIFE īstenošanas atbalstam
Tiek īstenots

Aktivitātes ietvaros tiek analizēti spēkā esošie nacionālā līdzfinansējuma  nosacījumi, kā rezultātā plānots sagatavot priekšlikumus nosacījumu uzlabošanai, lai tie veicinātu LIFE programmas ieviešanu Latvijā.

2016.gadā modificēti nacionālā finansējuma līguma nosacījumi un apkopotas projektu konkursa nolikuma nepilnības.

2017.gadā veikta esošo nosacījumu izvērtēšana, izstrādājot jaunu konkursa nolikumu ar modificētiem nosacījumiem. Nacionālā finansējuma konkurss izsludināts agrāk, lai maksimāli savlaicīgi projektu pieteicēji uzzinātu rezultātus.

2018.gadā modificēti konkursa nosacījumi, ņemot vērā jaunās Daudzgadu darba programmas nosacījumus, pieteicēju atsauksmes un iepriekšējo pieredzi, kā arī izveidota jauna pieteikuma veidlapa, lai to maksimāli pietuvinātu projekta pieteikumam Eiropas Komisijā, un veicinātu projektu pieteicējus savlaicīgi plānot projekta izdevumus, pamatojoties uz plānotajām aktivitātēm, un mazinātu kļūdu iespējamību.

2019.gadā, ievērojot to, ka LIFE programma sagaida tirgum gatavo projektu (Close to market) iesniegumus, kas tipiski saistīti ar preču un pakalpojumu izveidi, testēšanu un ieviešanu tirgū un jau projekta laikā paredz komercializāciju, saskaņā ar Finanšu ministrijas rekomendācijām, nacionālā finansējuma nolikumā tika iekļauti komercdarbības atbalsta nosacījumi. Tāpat tika mainīta pieteikšanās kārtība – nacionālā finansējuma konkursam pieteikumus paredzēts sniegt tikai pēc attiecīgā projekta pozitīva vērtējuma Eiropas Komisijā un attiecīgi samainīta iesniegšanas veidlapa, neprasot to informāciju, kas jau atrodama projekta iesniegumā, kas iesniegts Eiropas Komisijā.

LIFE programmas nacionālais līdzfinansējums

A.5: LIFE atbalsta vienības izveidošana
Tiek īstenots

LIFE atbalsta vienība kā Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas struktūrvienība izveidota 2016.gada 1.aprīlī un pilnā – 4 cilvēku (vadītājs, 2 eksperti, komunikāciju speciālists) nokomplektēta 2016.gada maijā. No 2018.gada komandai pievienojies arī projekta vadītāja asistents – finansists. LIFE atbalsta vienības galvenais mērķis ir veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot dažāda veida atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem.

2016.-2019.gadā LIFE atbalsta vienības darbinieki ir konsultējuši vairāk kā 600 cilvēkus/organizācijas (telefoniski, e-pastā, klātienē) – potenciālos LIFE projektu iesniedzējus, noorganizējuši vairāk kā 15 informatīvus seminārus un apmācības ne tikai Rīgā, bet arī reģionos, noorganizējuši ikgadējās Latvijas LIFE projektu un Baltijas LIFE projektu tikšanās, kā arī piedalījušies pieredzes apmaiņas pasākumos ar citām ES dalībvalstīm un nodrošinājuši citu projekta aktivitāšu īstenošanu.

LIFE atbalsta vienība

A.6: Semināru un apmācību programma
Tiek īstenots

Aktivitātes ietvaros plānots noorganizēt vismaz 40 seminārus/apmācības par dažādām tēmām, lai celtu visu iesaistīto pušu kapacitātes celšanos (potenciālie un esošie LIFE projektu iesniedzēji un ieviesēji, LIFE atbalsta vienība, VARAM atbildīgie darbinieki), kā arī izveidot mentoru programmu.

2016.gadā noorganizētas apmācības LIFE atbalsta vienībai, kā arī projektu iesniedzējiem – projektu rakstītāju seminārs. Tāpat nozīmēti 10 mentori – pieredzējuši, ar LIFE programmu saistīti cilvēki, kas palīdzēs LIFE atbalsta vienībai sniegt konsultācijas jaunajiem projektu iesniedzējiem.

2017.gadā notikušas apmācības LIFE atbalsta vienībai par finanšu un administratīvajiem jautājumiem, noorganizēts projektu rakstītāju seminārs ar ārvalstu eksperta piedalīšanos.

2018.gadā LIFE atbalsta vienība organizējusi 4 projektu rakstītāju apmācības ar dažādiem uzsvariem, kā arī vairākus seminārus par aktuālām tēmām gan esošajiem, gan potenciālajiem projektu ieviesējiem (komunikācijas jautājumi, iepirkumu jautājumi, socio-ekonomiskais un ekosistēmu pakalpojumu novērtējums).

2019. gadā notikušas trīs apmācības projektu rakstītājiem, kā arī atsevišķs seminārs par LIFE projektu budžeta sastādīšanu. Norisinājušies vairāki tematiski semināri gan esošajiem, gan topošajiem projektu īstenotājiem.

Apmācību vajadzību izvērtējums

LIFE programmas mentori

Projektu rakstītāju seminārs 2016

Projektu rakstītāju seminārs 2017

Semināri par koncepciju sagatavošanu Vides apakšprogrammā

Klimata apakšprogrammas projektu rakstītāju seminārs

Seminārs par projektu budžeta sastādīšanu

Seminārs par komunikāciju jautājumiem

Seminārs par iepirkumu jautājumiem

Seminārs par socio-ekonomisko un ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu

Vides apakšprogrammas koncepciju rakstītāju semināri 08.05.19. un 09.05.19.

Klimata pasākumu apakšprogrammas rakstītāju seminārs 23.07.19.

Seminārs par komunikācijas jautājumiem 25.04.19.

Seminārs “Kā veidot sociālās kampaņas par vides tēmām?”

Seminārs par projektu finanšu vadību 23.07.19.

A.7: LIFE Konsultatīvā padome
Tiek īstenots

LIFE Konsultatīvās padomes mērķis ir sniegt informatīvu atbalstu LIFE atbalsta vienībai, lai uzlabotu LIFE programmas projektu kvalitāti Latvijā iesniegšanas un īstenošanas stadijās.

2016.gada 29.aprīlī apstiprināta LIFE Konsultatīvā padome, kuras sastāvā ir pieredzējuši LIFE projektu īstenotāji no dažādām organizācijām (valsts iestādes, NVO, universitātes u.c.).

2016.-2019.gadā Konsultatīvā padome sanāk kopā vismaz 2 reizes gadā, kā arī konsultē LIFE atbalsta vienību neklātienē.

LIFE Konsultatīvās padomes sastāvs

A.8: Tehniskais atbalsts valodas barjeras risināšanai
Tiek īstenots

Aktivitāte vērsta uz valodas barjeru risināšanu, ņemot vērā, ka visas LIFE programmas vadlīnijas pieejamas angļu valodā.

2016.gadā no angļu uz latviešu valodu pārtulkotas visu apakšprogrammu vadlīnijas, līguma nosacījumi, finanšu un administratīvās vadlīnijas un vērtēšanas vadlīnijas.

2017.gadā pēc jaunā uzsaukuma tulkotie dokumenti tika papildināti ar izmaiņām.

Tā kā galvenās LIFE programmas prasības jau ir iztulkotas latviešu valodā iepriekšējos gados un izmaiņas ar katru uzsaukumu ir nebūtiskas, 2018.-2019.gadā, tika pieņemts lēmums jauno uzsaukumu pieteikšanās un vērtēšanas vadlīnijas no jauna netulkot.

LIFE programmas vadlīnijas latviešu valodā

A.9: Pieredzes apmaiņa par LIFE projektu iesniegumiem un ieviešanu
Tiek īstenots

Aktivitāte vērsta uz labākās prakses pārņemšanu no citām valstīm un projektiem, kas palīdzētu Latvijas projektiem vieglāk atrast partnerus, nodrošināt pieredzes apmaiņu un atbilstību ES prioritātēm.

Aktivitāte vērsta uz labākās prakses pārņemšanu no citām valstīm un projektiem, kas palīdzētu Latvijas projektiem vieglāk atrast partnerus, nodrošināt pieredzes apmaiņu un atbilstību ES prioritātēm.

2016.gadā veiksmīgi noorganizēta Latvijā notiekošo projektu tikšanās un Baltijas valstu projektu tikšanās.

2017.gadā LIFE atbalsta vienības darbinieki piedalījās vienā platformas sanāksmē Igaunijā par ekosistēmu pakalpojumiem, kā arī tika organizēts iesaistīto pušu mācību brauciens uz Slovēniju, kura ietvaros 8 potenciālie projektu iesniedzēji kopā ar vienu LIFE atbalsta vienības darbinieku apmeklēja starptautisku konferenci, kas veltīta LIFE programmas 25 gadu jubilejai.

2017. un 2018.gadā noorganizētas otrās un trešās LIFE programmas projektu tikšanās gan Latvijas, gan Baltijas līmenī.

2019.gadā tik organizētas ikgadējās tīklošanās tikšanās Latvijas un Baltijas valstu projektiem, kā arī vizīte Beļģijā, kur tiekoties ar somu un beļģu ekspertiem tika gūtas zināšanas par integrēto projektu sagatavošanu un īstenošanu.

Latvijas projektu tikšanās 2016

Baltijas projektu tikšanās 2016

Pieredzes apmaiņa Slovēnijā

Latvijas projektu tikšanās 2017

Baltijas projektu tikšanās 2017 Pērnavā

Latvijas projektu tikšanās 2018

Baltijas projektu tikšanās 2018 Klaipēdā

Baltijas projektu tikšanās 2019 Siguldā

Latvijas projektu tikšanās 2019

Otrā pieredzes apmaiņas vizīte Beļģijā

A.10: Pieredzes apmaiņa par LIFE programmas ieviešanu un kapacitātes celšanu
Tiek īstenots

Aktivitāte vērsta uz labākās prakses pārņemšanu no citām ES valstīm par LIFE programmas ieviešanu un kapacitātes celšanu. Aktivitātes ietvaros plānoti pieredzes apmaiņas braucieni uz citām dalībvalstīm, kur sekmīgi tiek ieviesta LIFE programma, piedalīšanās Eiropas Komisijas rīkotajos apmācību pasākumos, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni uz citām dalībvalstīm, kur arī tiek īstenoti kapacitātes celšanas projekti.

Katru gadu projekta darbinieki piedalās Eiropas Komisijas rīkotajās apmācībās Beļģijā, Briselē.

2016.gadā projekta darbinieki piedalījās kapacitātes projektu sanāksmē Ungārijā, iegūstot vērtīgu pieredzi un zināšanas no citu valstu pārstāvjiem.

2017.gadā 29.-30.jūnijā Rīgā tika noorganizēta LIFE Nacionālo kontaktpunktu neformālā tikšanās, kuras laikā notika diskusijas par nākamās Daudzgadu darba programmas (2018-2020) detaļām.

2017.gadā projekta darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos Lietuvā un Bulgārijā.

2018.gadā projekta darbinieki pieredzes apmaiņas nolūkos viesojās Horvātijā un Polijā, kā arī uzņēma Latvijā Bulgārijas LIFE Kapacitātes projekta pārstāvjus.

2019.gadā LIFE Atbalsta vienības speciālisti piedalījušies gan EK rīkotajās apmācībās, gan uzņēmuši pie sevis EK ekspertus un viesojušies pie Dānijas LIFE nacionālajiem kontaktpunktiem.

Pieredzes apmaiņa Ungārijā

Apmācības Briselē 2017

Nacionālo kontaktpunktu tikšanās

Bulgārijas delegācijas vizīte

Pieredzes apmaiņa Horvātijā

Apmācības Briselē 2018

Pieredzes apmaiņa Polijā

Angelo Salsi vizīte 30.01.19. 

Apmācības Briselē 27.-28.03.19. 

Vizīte Odensē, Dānijā 29.07.-30.07.19. 

B.1: Projekta ietekmes novērtēšana caur iesniegumiem
Tiek īstenots

Aktivitātes ietvaros plānots novērtēt kapacitātes projekta ietekmi, vērtējot projektu iesniegumu un īstenoto LIFE programmas projektu efektivitāti.

Lai to izdarītu katru gadu tiek apkopoti potenciālie un iesniegtie projektu pieteikumi sākot no koncepciju iesniegšanas, vērtējot to sasniegumus un tālāko virzību.

2017.gadā izstrādāts rīks projektu pašnovērtējuma veikšanai, projektu izmaksu-efektivitātes novērtēšanai un rīks, kas palīdzēs noteikt, cik liela finansējuma daļa no projekta budžeta atgriežas valsts budžetā – rīki ļauj Atbalsta vienībai veikt projektu ietekmes izvērtēšanu un palīdz konsultāciju sniegšanā.

2018. gadā izmaksu efektivitātes rīks integrēts www.lifeprogramma.lv mājas lapā, sniedzot lietotājiem iespēju potenciālo LIFE projekta ideju salīdzināt ar jau īstenotiem citu valstu un Latvijas LIFE projektiem.

2019.gadā apkopojums par potenciālajiem un iesniegtajiem projektu pieteikumiem aktualizēts un tiek izmantots LIFE atbalsta vienības darbā, tāpat projektu pašvērtējuma rīks ir aktīvs un darbojas, to iesniegumu sagatavošanas fāzē izmantojuši 418 apmeklētāji

Rīks pieejams šeit : www.lifeprogramma.lv/projektu-pieteicejiem/pieteikties

B.2: Projekta panākumu pašnovērtējums
Tiek īstenots

Aktivitātes ietvaros katru gadu tiek veikts projekta pašnovērtējums, analizējot projekta ieviešanu un tā ietekmi, kā arī izvirzīto indikatoru sasniegšanu. 

Novērtējums par CAP LIFE LAT projektā sasniegto 2016. gadā

Novērtējums par CAP LIFE LAT projektā sasniegto 2017. gadā

Novērtējums par CAP LIFE LAT projektā sasniegto 2018. gadā

Novērtējums par CAP LIFE LAT projektā sasniegto 2019. gadā

C.1: LIFE programmas popularizēšana Latvijā
Tiek īstenots

Aktivitātes mērķis ir popularizēt LIFE programmu Latvijā gan sabiedrībai kopumā, gan potenciālajiem projektu pieteicējiem un ieviesējiem.

2016.gadā izstrādāts LIFE programmas Latvijā komunikāciju plāns, organizēta LIFE Info diena, izveidoti 4 video klipi par LIFE programmas iespējām, popularizēta LIFE programma drukātajos un interneta medijos, kā arī izdots buklets un noorganizēts pasākums “LIFE 15 gadi Latvijā”.

2017.gadā veikta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju viedokli par klimata pārmaiņām, dažādiem vides jautājumiem un programmas LIFE atpazīstamību, lai novērtētu, kādos virzienos attīstīt komunikāciju aktivitātes.

2018.gadā un 2019. gadā turpināta komunikācijas plāna īstenošana, aktīvi popularizējot LIFE programmu caur dažādiem kanāliem un dažādām mērķgrupām.

Informatīvie LIFE programmas pasākumi tiek organizēti katru gadu plašākai publikai, kā arī tiek organizēti mazie – izbraukuma informatīvie semināri.

LIFE programmas Info diena 2016

LIFE programmas info diena 2016 - video

LIFE 15 gadi Latvijā buklets

LIFE 15 gadi Latvijā pasākums

LIFE programmas video

LIFE programmas Info diena 2017 - prezentācijas

LIFE programmas Info diena 2017 - video

Iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopojums

LIFE programmas Info diena 2018 - prezentācijas

LIFE programmas Info diena 2018 - video

LIFE programmas Info diena 2019 - prezentācijas

LIFE programmas Info diena 2019 - video

C.2: Projektu rezultātu izmantošanas veicināšana
Tiek īstenots

Aktivitātes mērķis ir veicināt LIFE projektu rezultātu izplatību Latvijā, analizējot šobrīd vājās vietas un sasniegumus un piedāvājot palīginstrumentus rezultātu izplatīšanā.

Katru gadu aktivitātes ietvaros tiek izveidots apkopojums par LIFE programmas projektu sasniegumiem un panākumiem gada griezumā.

2019.gadā plānots izstrādāt vairākus palīginstrumentus projektu rezultātu izplatīšanai, piemēram, Laymans atskaites veidlapu, pēc-LIFE plānus utt.

Atskats uz LIFE programmas paveikto 2016.gadā Latvijā

Atskats uz LIFE programmas paveikto 2017.gadā Latvijā

Atskats uz LIFE programmas paveikto 2018.gadā Latvijā

C.3: Balva “Labākais LIFE projekts”
Tiek īstenots

Aktivitātes mērķis ir veicināt LIFE programmas atpazīstamību un popularitāti, kā arī veicināt piederības sajūtu programmai LIFE projektu īstenotājiem, reizi 2 gados pasniedzot labākā LIFE projekta Latvijā balvu.

2016.gadā pasākuma “LIFE 15 gadi Latvijā” ietvaros tika pasniegtas pirmās labāko projektu balvas 5 kategorijās. 

2018. gada 22.novembrī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs svinīgā ceremonijā pasniedza “LIFE balvu 2018” sekmīgākajiem Latvijas LIFE programmas projekta realizētājiem sešās nominācijās. Par pasākumu vairāk iespējams lasīt šeit.

Nākamā balvas pasniegšana plānota 2020.gada novembrī.
C.4: LIFE Latvijas mājas lapa
Tiek īstenots

Aktivitāte ir vērsta uz LIFE programmas popularizēšanu un tās mērķis ir apvienot viegli uztveramā veidā visu informāciju par LIFE programmu Latvijā, kā arī kapacitātes projekta un citu Latvijas LIFE projektu aktivitātēm.

2016.gada nogalē izveidota LIFE programmas mājas lapa www.lifeprogramma.lv, kura regulāri tiek papildināta ar aktuālo informāciju.

D.1: Projekta vadība
Tiek īstenots

Projekts tiek ieviests sekmīgi un visas aktivitātes notiek saskaņā ar projektā plānoto.

Ņemot vērā sekmīgo sadarbību ar projektu rakstītājiem un līdzekļu ietaupījumu projektā, CAP LIFE LAT īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2020.gada 31.decembrim

D.2: Uzraudzības grupa
Tiek īstenots

Projekta uzraudzības grupas mērķis ir uzraudzīt projekta ieviešanas gaitu. Uzraudzības grupa izveidota 2016.gadā un tās sastāvā ir VARAM vadības pārstāvji, departamentu vadītāji, kā arī nevalstisko organizāciju, kas saistītas ar LIFE programmu, pārstāvji. Uzraudzības grupas sanāksmes notiek divas reizes gadā.

LIFE Uzraudzības/vadības grupas sastāvs

Projekta numurs:
LIFE14 CAP/LV/000002

Projekta nosaukums:
Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā

Kontakti:
Jānis Vēbers
E-pasts: janis.vebers@vraa.gov.lv
Mob.tel: 28665583

Mājas lapa:
www.lifeprogramma.lv

Kapacitātes projekta pasākumi
Webinārs ar EASME pārstāvi
16
mar
Seminārs par iepirkumiem un finanšu vadību LIFE projektos
27
feb
LIFE INFO diena
11
feb
Seminārs par pāreju no koncepcijas uz pilnu pieteikumu
27
jan
Kapacitātes projekts
24
dec
Atbalsts LIFE programmas projektu pieteicējiem pēc 2020.gada
Kopš 2016.gada, Latvijā darbojas CAP LIFE LAT projekts, kura mērķis bija veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem.
21
dec
Noslēdzies seminārs “Sociālās kampaņas par vides tēmām - kā sasniegt savu mērķi?”
2020. gada 17. decembrī ZOOM platformā notika LIFE Atbalsta vienības organizēts seminārs “Sociālās kampaņas par vides tēmām - kā sasniegt savu mērķi?”.
15
dec
Sagatavotas 3 infografikas LIFE projektu idejām pēc 2020.gada
Katru gadu Eiropas Komisijas LIFE programma aicina iesniegt projektus, kas palīdzētu vairot bioloģisko daudzveidību, mazināt vides problēmas, klimata pārmaiņas un veicinātu pielāgošanos. LIFE programmas projektu konkursu uzsaukumi parasti ir aprīlī, bet strādāt pie projekta idejas izstrādes var sākt jau šobrīd!
Visi jaunumi
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi

 

Pirms uzsākt lifeprogramma.lv mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (LIFE14 CAP/LV/000002), turpmāk - CAP LIFE LAT, darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par EK LIFE programmu un EK LIFE programmas atbalstītajiem projektiem Latvijā.

1. Mājas lapā iekļautās informācijas raksturs

CAP LIFE LAT ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

CAP LIFE LAT negarantē, ka Mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no EK dokumentiem.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

2. Atbildība

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Mājas lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

3. Saites uz citām mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites

4. Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa ir CAP LIFE LAT īpašums. CAP LIFE LAT ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.

Jebkuras Mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā izvietoto logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar CAP LIFE LAT iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

5. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Mājas lapas lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

 

 

 

Privātums

Mājas lapas īpašnieks un uzturētājs ir CAP LIFE LAT. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz CAP LIFE LAT mājas lapu ir obligāta.

 

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

Mājas lapā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru saturu CAP LIFE LAT nekontrolē un par kurām nevar uzņemties atbildību.

CAP LIFE LAT respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat CAP LIFE LAT tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību, ja radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju.

 

Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt uz e-pasta adresi: life@lvafa.gov.lv

Moduļa izmantošana