Projektu pieteicējiem
Piesaki projektu
Izsludināts 2020.gada LIFE programmas uzsaukums

Ņemot vērā globālo situāciju cīņā ar COVID-19, EASME(Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra) 2020.gada konkursā ievieš vairākas būtiskas izmaiņas vienlaikus pēc iespējas saglabājot līdzšinējās procedūras, cenšoties atvieglot projektu sagatavotāju darbu pašreizējos ārkārtas apstākļos.  Galvenās izmaiņas šī gada konkursā:

  • Visi iesniegšanas termiņi tiek pagarināti par vienu mēnesi;

  • Papildus jau esošajām iespējām konsultēties ar LIFE Atbalsta vienību, projektu pieteicējiem būs pieejamas konsultācijas ar EASME pārstāvjiem;

  • Privātām organziācijām un uzņēmumiem vairs nav pienākuma izsludināt atklātus konkursus līgumiem, kuru summa pārsniedz 135 000 euro;

  • Tiek atļauti nelieli granti trešajām personām, kas piedalās projektu īstenošanā.

Projektu konkursam var pieteikties jebkura Eiropas Savienībā reģistrēta juridiska persona. LIFE programmas atbalsts vienam projektam ir ne vairāk kā 55% no kopējām uz projektu attiecināmām izmaksām. Izņēmums ir dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti, kas var iegūt līdz pat 75% līdzfinansējumu. 

 

Vides apakšprogramma

 

Vides apakšprogrammas visu prioritāro jomu pieteikšanās dokumenti pieejami šeit: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-2

Vides apakšprogrammā pieteikšanās notiek divos posmos:

  1. koncepcijas iesniegšana (10 lapas; risināmās vides problēmas, projekta mērķu, ES pievienotās vērtības, galveno aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu koncentrēts apraksts, kā arī budžeta galvenās pozīcijas)

  2. pilna projekta pieteikuma iesniegšana (tiem projektu pieteicējiem, kurus Eiropas Komisija pēc koncepciju izvērtēšanas uzaicina iesniegt pilnu projekta pieteikumu)

Koncepciju un projektu pieteikumu iesniegšana noteik e-proposal sistēmā.

Pieteikšanās termiņi Vides apakšprogrammā:

Prioritārā joma

Koncepciju iesniegšanas termiņš

Pilnā pieteikuma iesniegšanas termiņš

Rezultāti

Vide un resursefektivitāte

14. jūlijs, 2020

Februāris, 2021

Jūnijs, 2021

Daba un bioloģiskā daudzveidība

16. jūlijs, 2020

Februāris, 2021

Jūnijs, 2021

Vides pārvaldība un informācija

16. jūlijs, 2020

Februāris, 2021

Jūnijs, 2021

 

 

Klimata pasākumu apakšprogramma

 

Klimata pasākumu apakšprogrammas visu prioritāro jomu pieteikšanās dokumenti pieejami šeit: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-3

 

Projektu pieteikumu iesniegšana noteik e-proposal sisitēmā un visu Klimata pasākumu apakšprogrammas prioritāro jomu pilnu projekta pieteikumu (koncepcijas šajā apakšprogrammā nav jāiesniedz) iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 6. oktobris.

Aicinām iepazīties ar  LIFE Daudzgadu darba programmu 2018-2020 gadam (pieejama gan latviešu, gan angļu valodā) un sekot līdzi jaunākajai informācijai lifeprogramma.lv mājas lapā, kā arī pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā.

Aicinām interesentus jau laikus gatavoties uzsaukumam un pieteikties uz LIFE Atbalsta vienības konsultācijām, lai apspriestu projektu idejas, plānus un citus jautājumus:

--> PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI

--> PIETEIKTIES JAUNUMU SAŅEMŠANAI E-PASTĀ

 

Piesaki projektu
Piesaki projektu
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi

 

Pirms uzsākt lifeprogramma.lv mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (LIFE14 CAP/LV/000002), turpmāk - CAP LIFE LAT, darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par EK LIFE programmu un EK LIFE programmas atbalstītajiem projektiem Latvijā.

1. Mājas lapā iekļautās informācijas raksturs

CAP LIFE LAT ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

CAP LIFE LAT negarantē, ka Mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no EK dokumentiem.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

2. Atbildība

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Mājas lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

3. Saites uz citām mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites

4. Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa ir CAP LIFE LAT īpašums. CAP LIFE LAT ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.

Jebkuras Mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā izvietoto logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar CAP LIFE LAT iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

5. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Mājas lapas lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

 

 

 

Privātums

Mājas lapas īpašnieks un uzturētājs ir CAP LIFE LAT. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz CAP LIFE LAT mājas lapu ir obligāta.

 

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

Mājas lapā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru saturu CAP LIFE LAT nekontrolē un par kurām nevar uzņemties atbildību.

CAP LIFE LAT respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat CAP LIFE LAT tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību, ja radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju.

 

Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt uz e-pasta adresi: life@lvafa.gov.lv

Moduļa izmantošana