Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes:
No kura līdz kuram datumam var pieteikties LIFE finansējumam 2020.gadā?

Pieteikšanās termiņi Vides apakšprogrammā:

Prioritārā joma

Koncepciju iesniegšanas termiņš

Pilnā pieteikuma iesniegšanas termiņš

Rezultāti

Vide un resursefektivitāte

14. jūlijs, 2020

Februāris, 2021

Jūnijs, 2021

Daba un bioloģiskā daudzveidība

16. jūlijs, 2020

Februāris, 2021

Jūnijs, 2021

Vides pārvaldība un informācija

16. jūlijs, 2020

Februāris, 2021

Jūnijs, 2021

Plānots, ka 2021.gada oktobrī koncepcijas iesniedzējs saņems ziņu no Eiropas Komisijas. Ja iesniegtā koncepcija būs izturējusi pirmās kārtas konkursu, iesniedzējs tiks aicināts iesniegt pilnu projekta pieteikumu līdz 2021.gada februārim.

Pieteikšanās termiņi Klimata pasākumu apakšprogrammā:

Projektu pieteikumu iesniegšana notiek e-proposal sisitēmā un visu Klimata pasākumu apakšprogrammas prioritāro jomu pilnu projekta pieteikumu (koncepcijas šajā apakšprogrammā nav jāiesniedz) iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 6.oktobris.

Kur jāiesniedz pieteikumi LIFE finansējumam?

Pirms projekta pieteikuma patstāvīgas iesniegšanas LIFE programmas e-proposal tiešsaistes formā, LIFE programmas atbalsta vienība CAP LIFE LAT aicina uz bezmaksas konsultācijām, lai veicinātu sekmīgu projektu sagatavošanas un iesniegšanas procesu. 

Konsultācijas par dalību LIFE programmā pieejamas katru darba dienu no 8:30-17:00, iepriekš piesakoties life@lvafa.gov.lv vai šeit...

Kāda ir minimālā un maksimālā pieejamā finansējuma summa vienam projektam?

Projektu finansējumam minimālais un maksimālais apmērs nav noteikts.

Aicinām izvērtēt jūsu plānotā projekta izmaksu efektivitāti salīdzinājumā pret citiem projektiem, kas realizēti šajā jomā izmantojot ŠEIT pieejamo platformu.

Cik liela ir atbalsta intensitāte un vai ir pieejams nacionālais līdzfinansējums?

LIFE programmas atbalsts vienam projektam ir ne vairāk kā 55% no kopējām uz projektu attiecināmām izmaksām, ja tas ir vides un resursefektivitātes projekts, 60%, ja tas ir dabas un bioloģiskās daudzveidības projekts, un līdz 75%, ja tas ir dabas un bioloģiskās daudzveidības projekts, kurā tiek aizsargātas īpaši svarīgas sugas vai dzīvotnes. Daļējai pārējo izmaksu segšanai ir pieejams nacionālais līdzfinansējums, kura apmērs ir atkarīgs no iesniedzēja juridiskā statusa:

  1. Valsts iestādēm – līdz 40%;
  2. Citām juridiskajām personām - līdz 30%;

 

Kā var pieteikties nacionālajam līdzfinansējumam?

Pieteikums nacionālajam finansējumam VRAA Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā gan vides, gan klimata pasākumu apakšprogrammā ir jāiesniedz divu nedēļu laikā pēc tam, kad ir saņemta pozitīva atbilde no Eiropas Komisijas par LIFE projekta apstiprināšanu. Plānots, ka 2020.gada uzsaukuma Klimata pasākumu apakšprogrammas projekti atbildi no Eiropas Komisijas saņems 2021.gada februārī, bet Vides apakšprogrammas projekti 2021.gada jūnijā. Vairāk informācijas par nacionālo finansējumu un pieteikšanās procesu – ŠEIT

Cik un kādi projekti ar LIFE programmas atbalstu Latvijā jau ir realizēti?
Kopš LIFE programmas uzsākšanas Latvijā finansējumu saņēmuši 48 projekti. Šo projektu kopējā investīciju summa ir 52 miljoni EUR, no kuriem 34 miljonus EUR līdzfinansējusi Eiropas Savienība.
Vēsturiski Latvijā LIFE projekta finansējumu vairāk izmanto pašvaldības un nevalstiskās organizācijas vides labiekārtošanai, dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai.
 
Kas var pieteikties LIFE finansējumam?

LIFE programmas finansējumam var pieteikties gan publiskās institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes), gan arī privātās struktūras (nevalstiskas organizācijas un komersanti).

Cik liels ir kopējais pieejamais LIFE investīciju apmērs?

LIFE programmas darbības laikā no 2014.gada līdz 2020.gadam kopējais pieejamais investīciju apmērs visā Eiropas Savienībā ir 3,4 miljardi EUR.

Kāds ir LIFE programmas darbības periods?

LIFE programmas darbības periods ir no 2014.gada līdz 2020.gadam. LIFE programma ir sadalīta divos periodos -  1. periods no 2014.gada līdz 2017.gadam un 2. periods no 2018.gada līdz 2020.gadam. 

Vai ir iespējams saņemt ekspertu konsultācijas pirms projektu iesniegšanas?

Jā! Latvijā ir izveidota LIFE atbalsta vienība "CAPLIFELAT" - pieredzējušu ekspertu komanda, kas sniedz bezmaksas atbalstu projektu iesniedzējiem un realizētājiem.

Konsultācijas par dalību LIFE programmā un Nacionālā līdzfinansējuma konkursā ir pieejamas katru darba dienu no 8:30-17:00 attālināti vai klātienē pēc iepriekšējas pieteikšanās uz life@lvafa.gov.lv. 

Piesakies konsultācijai un izvēlies savu konsultantu šeit...

CAP LIFE LAT rīko arī informatīvus seminārus LIFE projektu pieteicējiem un realizētājiem.Informācija par semināriem pieejama: http://www.lifeprogramma.lv/lv/pasakumi

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi

 

Pirms uzsākt lifeprogramma.lv mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (LIFE14 CAP/LV/000002), turpmāk - CAP LIFE LAT, darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par EK LIFE programmu un EK LIFE programmas atbalstītajiem projektiem Latvijā.

1. Mājas lapā iekļautās informācijas raksturs

CAP LIFE LAT ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

CAP LIFE LAT negarantē, ka Mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no EK dokumentiem.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

2. Atbildība

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Mājas lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

3. Saites uz citām mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites

4. Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa ir CAP LIFE LAT īpašums. CAP LIFE LAT ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.

Jebkuras Mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā izvietoto logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar CAP LIFE LAT iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

5. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Mājas lapas lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

 

 

 

Privātums

Mājas lapas īpašnieks un uzturētājs ir CAP LIFE LAT. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz CAP LIFE LAT mājas lapu ir obligāta.

 

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

Mājas lapā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru saturu CAP LIFE LAT nekontrolē un par kurām nevar uzņemties atbildību.

CAP LIFE LAT respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat CAP LIFE LAT tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību, ja radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju.

 

Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt uz e-pasta adresi: life@lvafa.gov.lv

Moduļa izmantošana