Projekti
Ar LIFE programmas atbalstu Latvijā realizēti vairāk nekā 60 projekti. Iepazīsties ar tiem, meklējot pēc tev interesējošiem atslēgas vārdiem, tēmām, projektu realizācijas vietas.
Atslēgvārdi
filtrēt
Meklētais atslēgas vārds nav atrasts
noņemt visus filtrus
Latvija, Lietuva
LIFE OSMO BALTIC
Latvija
LIFE IS SALACA
Latvija
LIFE UpcyclingGrass
Latvija
GrassLIFE2
Latvija, Igaunija, Dānija
urbanLIFEcircles
Latvija
LIFE PeatCarbon
Cēsis, Valmiera, Rīga
LIFE LATESTadapt
Latvija, Lietuva
LIFE MarshMeadows
Latvija, Igaunija
WoodMeadowLIFE
Latvija
LIFE Waste To Resources IP
Latvija
LIFE FOR SPECIES
Latvija
LIFE-IP LatViaNature
Latvija
LIFE REEF
Latvija
LIFE GoodWater IP
Latvija
LIFE OrgBalt
Latvija
LIFE-ALFIO: Alina LIFE publiskā platforma (ALOSP)
Latvija
LIFE PHIPP: Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde, inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju.
Latvija
LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā
Latvija
LIFE LOCAL ADAPT - Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā
Dabas parks "Piejūra"
LIFE CoHaBit: Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”
Latvija, 14 Natura 2000 teritorijās valstī
GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana
LIFE AskREACH
Latvija
Latvija
LIFE AQPOM: Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā
Ziemeļeiropa
LIFE Peat Restore: Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas zemienē
Latvija
CAP LIFE LAT: Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā
Latvija
LIFE Fit for REACH: Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti
Latvija
LIFE REstore: Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā
Latvija
LIFE Mitrāji: Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
Latvija, Baltija
LIFE Viva Grass: Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai
Saulkrasti, Jaunķemeri
LIFE Ekosistēmu pakalpojumi: Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā
Sigulda, Ludza
LIFE GRASSSERVICE: Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai
Ādaži
LIFE Putni Ādažos: Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā "Ādaži"
Engure, Pape
LIFE COASTLAKE: Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā
Rīga
ISRNM: Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņa pārvaldībā
Latvija
NAT-PROGRAMME: Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma
Līgatne
FOR-REST: Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā
Latvija
EREMITA MEADOWS: Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija
Ķemeri
HYDROPLAN: Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana
Daugavpils, Demene
Life-HerpetoLatvia: Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā
Pape
Baltic Aquatic Warbler: Ilgtspējīgas lauksaimniecības nodrošinājums pasaulē apdraudēto putnu sugu aizsardzībai lauku ainavā
Dviete, Bebrene
DVIETE: Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā "Dvietes paliene”
Latvija, Igaunija, Zviedrija, Somija
MARMONI: Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā
Rīga
HydroClimateStrategyRiga: Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana
Latvija
Raised Bogs: Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā
Slītere, Kolka
POLPROP-NATURA: Vides politikas un pārvaldības priekšlikumu izstrāde, demonstrējot tūrisma attīstības ieguvumus vides, sociālajā un ekonomikas jomā Slīteres nacionālajā parkā
Ādaži
ADAZI: Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un NATURA 2000 teritorijā "Ādaži"
Vestiena
IHM-VESTIENA: Biotopu apsaimniekošanas pilnveidošana Natura 2000 teritorijā – Vestienā
Baltijas valstis
Baltic MPAs: Jūras aizsargājamas teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā
Latvija
ECOVENT: Ekoloģijai labvēlīgas ventilācijas sistēmas izveide
Ogre
ENCERB: Ēku enerģētiskā sertificēšana Direktīvas 2002/91/EC gaismā
Liepāja, Preiļi, Daugavpils u.c.
EMAS4NewStates: Inovatīva pieeja EMAS II ieviešanā jauno dalībvalstu pašvaldībās
Rēzeknes novads, Ludzas novads
PHS in NPR: Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā „Rāzna”
Latvija
MIRES: Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā
Latvija
Meadows: Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai
Latvija
Pieredzes apmaiņa par biotopu apsaimniekošanu Baltijas LIFE- Dabas projektos
Lubāna
Lubāna mitrāja kompleksa vides apsaimniekošana
Pape
Papes ezers: aizsardzība un attīstība
Latvijas teritorija
Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana
Ķekavas pagasts, Stopiņu novads
Sadzīves bioloģiski sadalošos organisko atkritumu pārstrāde izmantojot kompostēšanas tehnoloģijas
Latvija
Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
Ogre
Dzīvojamo ēku energosertifikācija
Jēkabpils
Ziemeļsusējas upes baseina apsaimniekošanas sistēmas izveide, balstoties uz ekosistēmas pieeju un plašu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vietējā līmenī
Ķemeri
Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā
Teiču reģions
Dabas aizsardzības pasākumi Teiču reģionā
Latvija
Zaļā sertifikāta kritēriju izstrāde, ieviešana un kontrole tūrisma mītnēm lauku teritorijās un mazpilsētās
Katleši, Zvārde
Divu putniem nozīmīgu vietu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
Latvijas ziemeļrietumu piekraste
Līvu zaļā piekraste - 21
Bērzciems, Abragciems
Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana
Bārta
Bārtas klubs
Visi projekti
LIFE OSMO BALTIC
20, June 2024
Latvija, Lietuva
Lasīt vairāk
LIFE IS SALACA
20, June 2024
Latvija
Lasīt vairāk
LIFE UpcyclingGrass
20, June 2024
Latvija
Lasīt vairāk
GrassLIFE2
20, June 2024
Latvija
Lasīt vairāk
urbanLIFEcircles
20, June 2024
Latvija, Igaunija, Dānija
Lasīt vairāk
LIFE PeatCarbon
20, June 2024
Latvija
Lasīt vairāk
LIFE LATESTadapt
20, June 2024
Cēsis, Valmiera, Rīga
Lasīt vairāk
LIFE MarshMeadows
20, June 2024
Latvija, Lietuva
Lasīt vairāk
ieladēt vēl
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi

 

Pirms uzsākt lifeprogramma.lv mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (LIFE14 CAP/LV/000002), turpmāk - CAP LIFE LAT, darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par EK LIFE programmu un EK LIFE programmas atbalstītajiem projektiem Latvijā.

1. Mājas lapā iekļautās informācijas raksturs

CAP LIFE LAT ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

CAP LIFE LAT negarantē, ka Mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no EK dokumentiem.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

2. Atbildība

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Mājas lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

3. Saites uz citām mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites

4. Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa ir CAP LIFE LAT īpašums. CAP LIFE LAT ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.

Jebkuras Mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā izvietoto logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar CAP LIFE LAT iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

5. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Mājas lapas lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

 

 

 

Privātums

Mājas lapas īpašnieks un uzturētājs ir CAP LIFE LAT. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz CAP LIFE LAT mājas lapu ir obligāta.

 

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai CAP LIFE LAT viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu CAP LIFE LAT informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

Mājas lapā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru saturu CAP LIFE LAT nekontrolē un par kurām nevar uzņemties atbildību.

CAP LIFE LAT respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat CAP LIFE LAT tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

CAP LIFE LAT neuzņemas atbildību, ja radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju.

 

Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt uz e-pasta adresi: life@lvafa.gov.lv

Moduļa izmantošana