Projekti
Ar LIFE programmas atbalstu Latvijā realizēti 46 projekti. Iepazīsties ar tiem, meklējot pēc tev interesējošiem atslēgas vārdiem, tēmām, projektu realizācijas vietas.
Atslēgvārdi
filtrēt
Meklētais atslēgas vārds nav atrasts
noņemt visus filtrus
Latvija
LIFE AQPOM: Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā...
Latvija
Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai...
Latvija
Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju...
Latvija
Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga...
Latvija
Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana...
Latvija, Baltija
Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai
Saulkrasti, Jaunķemeri
Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas...
Sigulda, Ludza
Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju...
Ādaži
Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības stāvokļa...
Engure, Pape
Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros...
Rīga
Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņa pārvaldībā
Latvija
Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un...
Baltijas valstis
Komunikācijas kampaņa Baltijas valstis par bīstamām...
Līgatne
Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā
Latvija
Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu...
Ķemeri
Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana...
Daugavpils, Demene
Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā
Pape
Ilgtspējīgas lauksaimniecības nodrošinājums pasaulē...
Dviete, Bebrene
Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā "Dvietes...
Latvija, Igaunija, Zviedrija, Somija
Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības...
Rīga
Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana,...
Latvija
Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas...
Slītere, Kolka
Vides politikas un pārvaldības priekšlikumu izstrāde,...
Baltijas valstis
Baltijas valstu aktivitātes prioritāro bīstamo vielu...
Ādaži
Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā...
Vestiena
Biotopu apsaimniekošanas pilnveidošana Natura 2000...
Baltijas valstis
Jūras aizsargājamas teritorijas Baltijas jūras austrumu...
Latvija
Ekoloģijai labvēlīgas ventilācijas sistēmas izveide
Ogre
Ēku enerģētiskā sertificēšana Direktīvas 2002/91/EC gaismā...
Liepāja, Preiļi, Daugavpils u.c.
Inovatīva pieeja EMAS II ieviešanā jauno dalībvalstu...
Rēzeknes novads, Ludzas novads
Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā „Rāzna”
Latvija
Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā
Latvija
Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un...
Latvija
Pieredzes apmaiņa par biotopu apsaimniekošanu Baltijas...
Lubāna
Lubāna mitrāja kompleksa vides apsaimniekošana
Pape
Papes ezers: aizsardzība un attīstība
Latvijas teritorija
Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana
Ķekavas pagasts, Stopiņu novads
Sadzīves bioloģiski sadalošos organisko atkritumu pārstrāde...
Latvija
Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
Ogre
Dzīvojamo ēku energosertifikācija
Jēkabpils
Ziemeļsusējas upes baseina apsaimniekošanas sistēmas...
Ķemeri
Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā
Teiču reģions
Dabas aizsardzības pasākumi Teiču reģionā
Latvija
Zaļā sertifikāta kritēriju izstrāde, ieviešana un kontrole...
Katleši, Zvārde
Divu putniem nozīmīgu vietu aizsardzība un apsaimniekošana...
Latvijas ziemeļrietumu piekraste
Līvu zaļā piekraste - 21
Bērzciems, Abragciems
Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna...
Bārta
Bārtas klubs
Visi projekti
LIFE AQPOM: Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā...
11, August 2016
Latvija
Lasīt vairāk
Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai...
01, January 2016
Latvija
Lasīt vairāk
Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju...
01, October 2015
Latvija
Lasīt vairāk
Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga...
01, January 2015
Latvija
Lasīt vairāk
Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana...
01, June 2014
Latvija
Lasīt vairāk
Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai
01, June 2014
Latvija, Baltija
Lasīt vairāk
Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas...
01, January 2014
Saulkrasti, Jaunķemeri
Lasīt vairāk
Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju...
01, October 2013
Sigulda, Ludza
Lasīt vairāk
ieladēt vēl
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi

 

Pirms uzsākt lifeprogramma.lv mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (LIFE14 CAP/LV/000002), turpmāk - LIFE LAT CAP, darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par EK LIFE programmu un EK LIFE programmas atbalstītajiem projektiem Latvijā.

1. Mājas lapā iekļautās informācijas raksturs

LIFE LAT CAP ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

LIFE LAT CAP negarantē, ka Mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no EK dokumentiem.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai LIFE LAT CAP viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu LIFE LAT CAP informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

2. Atbildība

LIFE LAT CAP neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Mājas lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

3. Saites uz citām mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. LIFE LAT CAP neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites

4. Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa ir LIFE LAT CAP īpašums. LIFE LAT CAP ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.

Jebkuras Mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā izvietoto logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar LIFE LAT CAP iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

5. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Mājas lapas lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

 

 

 

Privātums

Mājas lapas īpašnieks un uzturētājs ir LIFE LAT CAP. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz LIFE LAT CAP mājas lapu ir obligāta.

 

Mājas lapā ievietotā informācija, izņemot atsauces uz ārējiem informācijas resursiem, pārstāv tikai LIFE LAT CAP viedokli, EK nav atbildīga par jebkādu LIFE LAT CAP informatīvajos materiālos ietvertās informācijas iespējamu izmantošanu.

Mājas lapā var būt ietvertas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru saturu LIFE LAT CAP nekontrolē un par kurām nevar uzņemties atbildību.

LIFE LAT CAP respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāks nekādu personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu piekrišanas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat LIFE LAT CAP tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

LIFE LAT CAP neuzņemas atbildību, ja radušies materiāli vai citāda veida zaudējumi, pamatojoties uz mājas lapā atrodamo informāciju.

 

Ieteikumus, kļūdu labojumus un citas norādes par portāla uzlabošanu sūtīt uz e-pasta adresi: inga.vasiljeva@lvafa.gov.lv