LIFE Viva Grass: Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai
Projekta “Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” (akronīms LIFE Viva Grass) mērķis ir iekļaut sociālekonomiskos aspektus dabas aizsardzības politikā, izstrādājot ekonomiski dzīvotspējīgus zālāju apsaimniekošanas modeļus, kas būtu piemērojami Eiropā, īpaši nomaļu teritorijās, kuras skārusi sociālekonomiskā lejupslīde, zemes pamešana un sekojoša lauksaimniecības zemju bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Projektā izstrādātais Integrētais plānošanas rīks sniegs ieguldījumu stratēģiskās plānošanas procesos, demonstrējot ekosistēmu pieeju un nodrošinot sasaisti starp sociālajām, ekonomikas, vides un lauksaimniecības politikām.
 
Aktivitātes
  • Zālāju ekosistēmas pakalpojumu novērtējums noteiktās projekta teritorijās reģionālā, pašvaldības, aizsargājamās teritorijas un lauku saimniecības mērogā.
  • Integrētā plānošanas rīka izstrāde, ietverot uz ekosistēmu pieeju balstītu plānošanu un sociālekonomisko aspektu iekļaušanu dabas aizsardzības politikā.
  • Ilgtermiņa scenāriju izstrāde zālāju apsaimniekošanai.
  • Dažādu mērķgrupu apmācība par Integrētā plānošanas rīka pielietošanu nacionālajā, reģionālajā, aizsargājamo teritoriju un lauku saimniecību mērogā.
  • Projektā ir 9 pilotteritorijas (3 Latvijā, 3 Lietuvā un 3 Igaunijā), kas kopumā aizņemt 465 000 hektārus, un tās attiecīgi ir arī dažādi apsaimniekojamas (neliela zemnieku saimniecība, aizsargājamā teritorija, pašvaldība).
 
 
Vides problēma, tās svarīgums Latvijas un Eiropas Savienības vides politikas kontekstā
Zālāju platību un to bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir aktuāla tendence visā Eiropas mērogā, tādēļ tās saglabāšana un atjaunošana ir starp Eiropas Savienības dalībvalstu prioritātēm. ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam izvirza mērķus novērst turpmāku bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, kā arī nodrošināt ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu uzturēšanu, kā arī palielināt lauksaimniecības ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
 
Dabisko zālāju samazināšanās galvenais iemesls ir cilvēku atsvešināšanās no tradicionālā lauku dzīvesveida. Daudzi vērtīgie zālāji ir pārvērsti aramzemē, apmežoti vai apbūvēti, bet daļa lauksaimniecības zemju dabiski aizaugusi ar mežu. Lauksaimniecības intensificēšanās ir izraisījusi bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens kvalitātes samazināšanos. Tomēr nomalēs esošie zālāji vai platības, kas nav piemērotas intensīvai lauksaimniecībai, joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību.
 
Projekts demonstrē daudzveidīgas zālāju izmantošanas iespējas kā pamatu lauku teritoriju ilgtspējīgai attīstībai un stimulu vietējai ekonomikai.
 
Projekta īstenošanas laiks: 2014.-2018.gads.
 
Kontakti:
Nacionālā koordinatore: Kristīna Veidemane
E-pasts: kristina.veidemane@bef.lv
Tel: +371 67357551
 
Projekta numurs:
LIFE13 ENV/LT/000189
 
Projekta nosaukums:
Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai
 
Apakšprogramma:
ENV
 
Finansēšanas gads:
2013
 
Īstenotājs:
Baltijas Vides forums - LIETUVA
 
Adrese:
Antonijas iela 3-8, Rīga, LV-1010, Latvija
Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana