Latvijas vērienīgākais LIFE projekts uzlabos virszemes ūdeņu kvalitāti
2020. gadā tika uzsākts Latvijā pirmais LIFE Integrētais projekts – LIFE GoodWater IP. Ņemot vērā integrēto projektu plašo mērogu un lielo pievienoto vērtību, šāda projekta īstenošana Latvijai ir ļoti nozīmīga. Bet kādi ir jaunā integrētā projekta mērķi un uzdevumi?

Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti - 89 upes un 75 ezeri. Projekts LIFE GoodWater IP ilgtermiņā uzlabos šo riska ūdensobjektu kvalitāti par aptuveni 30%. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot riska ūdens objektu stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos. Projekta ietvaros paredzēts realizēt virkni pasākumu, kas uzlabos ūdens objektu stāvokli.

Pirmkārt, projekta laikā paredzēts samazināt sadzīves notekūdeņu radīto piesārņojumu un barības vielu slodzi, ko veido notekūdeņu novadīšana riska ūdens objektos. Otrkārt, paredzēts samazināt gan barības vielu, gan citu piesārņotāju apjomu, kas ūdens objektos nonāk lauksaimniecības un mežsaimniecības darbības rezultātā. Tāpat, paredzēts uzlabot upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu, paaugstināt dažādu iesaistīto pušu informētību un sniegt atbalstu kompetentajām iestādēm attiecīgo normatīvo aktu un dokumentu uzlabošanā.

Nosauktie plāni ir tikai daļa no tā, kas projekta laikā tiks darīts. Kādēļ tas ir tik svarīgi? Virszemes ūdenstilpnes ir ļoti nozīmīga ekosistēmas daļa, kas ietekmē ūdeņu kvalitāti ne tikai attiecīgo sateces baseinu ietvaros, bet gan arī plašākā mērogā. Riska ūdens objektu kvalitāte var pat ietekmēt pazemes ūdeņu un jūras ūdens kvalitāti.

Latvijā virszemes ūdeņu kvalitāti visvairāk ietekmē barības vielu ieplūde ūdeņos un šo ūdeņu pārveidojumi (aizsprosti, ostas, u.t.t.). Barības vielas virszemes ūdeņos nonāk ar notekūdeņiem un notecēm no lauksaimniecības zemēm un mežu teritorijām. Šie procesi veicina ūdenstilpņu aizaugšanu. Savukārt pārveidojumi izmaina ūdeņu dabisko stāvokli un režīmu, kas apdraud ūdenstilpņu dabiskās dzīvotnes.

Projekta LIFE GoodWater IP ietvaros periodā no 2020. līdz 2027. gadam projekta partneri strādās pie četru upju ūdens baseinu kvalitātes uzlabošanas, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus. Tas nepieciešams, lai Latvija spētu sasniegt Eiropas Savienības Ūdens Struktūrdirektīvā noteiktos standartus.

Projekta kopējais budžets ir 14 463 050 EUR un tā ietvaros 8 gadu laikā ir plānots piesaistīt arī papildus finansējumu 101 890 569 EUR apmērā no Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstības fonda, Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Norvēģijas Finanšu instrumenta un citiem publiskiem un privātiem fondiem. Pie projekta mērķu sasniegšanas kopā strādās 19 organizācijas un projekta aktivitātes paredzētas gan individuālā, gan valstiskā līmenī.

Vairāk informācijas par projektu: http://goodwater.lv/

Projekts tiek īstenots ar LIFE programmas atbalstu. LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību.  EK apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī nacionālais finansējums. LIFE programma Latvijā darbojas no 2001. gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti vairāk nekā 50 projekti.

Piesakies un saņem LIFE jaunumus epastā!
Pieteikties
Pieteikums
Projekta koncepcija
Projekta pieteikums nacionālajam līdzfinansējumam
Atskaites
Saņemt jaunumus e-pastā
Reģistrēties
Ziņot par problēmu
Post
Lietošanas noteikumi
Privātums
Moduļa izmantošana